Öfke yetmez! - ISBN: 9783732570584 - (ebook) - von Mehmet Daimagüler, Verlag: Bastei Entertainment - Details - OvW eBook Shop

Details

Öfke yetmez!

Devletimiz basarisiz oldu. Simdi sira bizde.. NSU (Nationalsozialistischer Untergrund - Nasyonal Sosyalist Yeralti örgütü) davasinda mütalaam.
1. Aufl. 2018

von: Mehmet Daimagüler

9,99 €

Verlag: Bastei Entertainment
Format: EPUB
Veröffentl.: 11.07.2018
ISBN/EAN: 9783732570584
Sprache: Turkish
Anzahl Seiten: 350

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

NSU-Davas? (Nasyonal Sosyalist Yeralt? Örgütü Davas?), Almanya'n?n sava? sonras? tarihinin en önemli duru?malar?ndand?r. ?imdi karar verildi. Ama e?er seri cinayetlerin perde arkas? tam olarak ayd?nlat?lm?yorsa ve kurbanlar devlete güvenini yitirmi?se, bu karar?n ne önemi var? Mehmet Daimagüler, güvenlik kurumunun ihmallerini delillerle ortaya koyuyor ve devlet kurumlar?n?n NSU cinayetleri konusunda ne denli ?rkç? bir dü?ünceye sahip olduklar?n? kan?tl?yor. Anla??l?yor ki, bizim devletimizin utanç verici yanl?? davran??? olmadan bu e?i görülmemi? seri cinayetleri i?lemek imkans?z olurdu.

Biz, birbirimizle nas?l ya?amak istedi?imiz ve adalete nas?l bakaca??m?z sorusunu devlete b?rakamay?z. Mehmet Daimagüler her ?eye kar??n ?öyle diyor: Almanya iyi bir ülke. Ama biz, demokrasimizi ve hukuk devletimizi savunmak zorunday?z. Hele ?imdi daha çok.

"Mehmet Daimagüler bizim avukat?m?z olmamas?na kar??n, her zaman yan?m?zda oldu. B?kmadan usanmadan adalet için mücadele etti. Onun kitab? bizim için önemli, ülkemiz için önemli. Çünkü NSU'dan hayatta kalan bizler için art?k bir ses var ve bu sesi birçok insan?n duyaca??n? umuyoruz." Semiya ve Kerim ?im?ek, Nürnberg'de öldürülen Enver ?im?ek'in çocuklar?
Mehmet Gürcan Daimagüler, 1968'de bir i?çi çocu?u olarak Siegen'de do?du. Hukuk doktoru, kö?e yazar? ve yazar. Düzenli olarak günlük gazetelerde ve hukukla ilgili medyada yaz?lar yaz?yor. Almanya'da en tan?nm?? cinayet kurbanlar? avukatlar?ndan biridir. "Ausschwitz Muhasebecisi" eski SS mensubu Oskar G.'ye kar?? aç?lan ceza davas?nda Macaristanl? yahudi müvekkilini savundu. 2011'de, kimlik tart??mas?na ac?mas?zca aç?k bir katk? olarak "?imdi Hiç Güzel Bir Ülke De?il" adl? kitab? yay?mland?. NSU davas?nda 2001'de öldürülen Abdurrahim Özüdo?ru'nun k?zkarde?lerini ve NSU'nun 2005'de kur?unlayarak öldürdü?ü ?smail Ya?ar'?n k?z?n? savundu. Mehmet Daimagüler cinayetlerin ayd?nlanmas? için y?lmadan mücadele ediyor. Okullarda, üniversitelerde, polis akademilerinde ve derneklerde düzenli olarak konu?malar yap?yor ve devletin ba?ar?s?zl???n?n NSU davas?nda oldu?u gibi bir daha tekrarlanmamas? için çabal?yor.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Cyberwar - Die Gefahr aus dem Netz
Cyberwar - Die Gefahr aus dem Netz
von: Constanze Kurz, Frank Rieger, Hanns Jörg Krumpholz
ZIP ebook
18,95 €
Nichts gesucht. Alles gefunden.
Nichts gesucht. Alles gefunden.
von: Jean-Christophe Rufin
EPUB ebook
9,99 €
Das Fremde, das in jedem wohnt
Das Fremde, das in jedem wohnt
von: Zafer Senocak
PDF ebook
13,99 €